วิธีสร้าง E-mail Account บน DirectAdmin

1. login เข้าสู่ระบบ Direct Admin

2. ไปในส่วนของ Email Manament และเลือกเมนู E-Mail Accounts

E-Mail%20Accounts1

3. จะมีข้อมูลแสดง ว่าแต่ละบัญชีอีเมล์ใช้งานไปเท่าใด [ Usage (Meg) ] ,ส่งอีเมล์ไปกี่ฉบับ [ Sent ] ,ถูกระงับการใช้งานหรือไม่ [Suspended]

Check%20mail%20storage%20direct admin